สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

Computer and Information  Technology for Education 

"เป็นผู้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย"