คณาจารย์

1. รองศาสตราจารย์ประยงค์  ฐิติธนานนท์ (วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์)

2. ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.สุวัฒน์  บรรลือ (ค.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา)

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  สาธุพันธ์ (ปรด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)

4. ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.อุดมเดช ทาระหอม (ปรด.คอมพิวเตอร์ศึกษา)

5. ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.อัจฉรีย์ พิมพิมูล (ปรด.คอมพิวเตอร์ศึกษา)

5. ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.วรัณศนางค์  บุณฑริก (PhD.Information Technology)

6. ผู้ช่วยศาสตราจาร์  ดร.เยาวรักษ์  ทองพุ่ม (ปรด.วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

----------------------------------------------------

อาจารย์พิเศษ

1. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์  วัฒนาณรงค์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงษ์ วันจันทึก

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสทื้อน เทพรงทอง