คณาจารย์

1.รองศาสตราจารย์ประยงค์  ฐิติธนานนท์ (วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์)

2.ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.สุวัฒน์  บรรลือ (ค.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา)

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  สาธุพันธ์ (ปรด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)

4.ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.อุดมเดช ทาระหอม (ปรด.คอมพิวเตอร์ศึกษา)

5.ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.อัจฉรีย์ พิมพิมูล (ปรด.คอมพิวเตอร์ศึกษา)

5.ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.วรัณศนางค์  บุณฑริก (PhD.Information Technology)

6.อาจารย์ ดร.เยาวรักษ์  ทองพุ่ม (ปรด.วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

----------------------------------------------------

อาจารย์พิเศษ

1.ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์  วัฒนาณรงค์

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงษ์ วันจันทึก

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสทื้อน เทพรงทอง