สำนักงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

              ชั้น 1 อาคาร 31 บัณฑิตวิทยาลัย

              เลขที่ 2 ถนนราชธานี

              ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี

              จังหวัดอุบลราชธานี 34000

เบอร์โทรศัพท์  045-352000 ต่อ 3000

email :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.