หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

  1. รหัสและชื่อหลักสูตร

         รหัสหลักสูตร   :   25491711110916

          ภาษาไทย      :   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

          ภาษาอังกฤษ  :   Master of Science Program in Computer and Information  Technology for Education 

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)

          ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :       วท.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)

          ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Master of Science (Computer and Information Technology  for Education)

          ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   : M.Sc. (Computer and Information Technology for Education)

         3 หลักสูตร

               3.1       จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

                3.2       โครงสร้างหลักสูตร       

                       แผน ก แบบ ก 2

                      1) หมวดวิชาสัมพันธ์                                                 11  หน่วยกิต

                      2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                 ไม่น้อยกว่า                 15  หน่วยกิต

                          วิชาบังคับ                                                              9  หน่วยกิต

                          วิชาเลือก                                ไม่น้อยกว่า                   6  หน่วยกิต

                      3) วิทยานิพนธ์                                                        12  หน่วยกิต

                      4) วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต และเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร

 

               3.3 รายวิชาในหลักสูตร   

 

                         1) หมวดวิชาสัมพันธ์                                                  11  หน่วยกิต

4125103

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสถานศึกษา

Computer and Information Technology for Educational Institution Management

4125201

ภาษาคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมขั้นสูง

Computer Language and Advanced Programming

4125502

ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

Research Methodology in Computer and Information Technology for Education

4126904

สัมมนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 1

Seminar in Computer and Information Technology for Education I

4126905

สัมมนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2

Seminar in Computer and Information Technology for Education II

                          

                           2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า                                15 หน่วยกิต

                              2.1) วิชาบังคับ                                                        9  หน่วยกิต

4125303

ระบบฐานข้อมูลสำหรับสถาบันการศึกษา

Database System for Educational Institution

4125504

การจัดการโครงการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

Computer and Information Technology Project Management

4126202

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง

Advanced Software Engineering

                            2.2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                                           6  หน่วยกิต

4125206

ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ต

Learning Management System on the Internet

4125404

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

Cloud Computing

4125503

การวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศสำหรับสถาบันการศึกษา

Information System Strategic Planning for Educational Institution

4125506

ความมั่นคงของสารสนเทศ

Information Security

4125601

สื่อประสมและการพัฒนาสื่อการศึกษา

Multimedia and Educational Media Development

4125606

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้

Information Technology System for Knowledge Management

4126303

คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูลขั้นสูง

Advanced Data Warehouse and Data Mining

4126304

สถิติขั้นสูงสำหรับงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

Advanced Statistics for Research in Computer and Information Technology for Education

4126903

หัวข้อพิเศษคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

Special Topic in Computer and Information Technology for Education

   

           

                     2.3) วิทยานิพนธ์                                                         12 หน่วยกิต

4126906

วิทยานิพนธ์ (Thesis)

                          

                      2.3) รายวิชาเสริม

                           (1)  นักศึกษาทุกคนจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด โดยพิจารณาจากผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาผู้ที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต

                               1555101 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาบัณฑิต                           

                                           Academic English for Graduate Students

                          (2)  นักศึกษาทั้งหมดที่ไม่เคยเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มาก่อน จะต้องสอบผ่านความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ให้ได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด กรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต

                              4125100 การโปรแกรมและโครงสร้างข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ                         

                                         Programming and Data Structure for Information System Development