นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ปีการศึกษา 2549-2566

1. 49672440101 นายกำจัด บุญตา
2. 49672440102 นายกำพูน ตั้งนิพนธ์
3. 49672440103 นายชัชวาลย์ แผนสมบูรณ์
4. 49672440104 นายชุมพล กุบแก้ว
5. 49672440105 ว่าที่ร้อยเอกณัฐธวัช จันทะเวช
6. 49672440106 นายทศพร เมืองซอง
7. 49672440107 นายนันทพัทธ์ นาคเสน
8. 49672440108 นายบวร อุ่นจิตต์
9. 49672440109 นายประธาน วิริยะการุณย์
10. 49672440110 นายปรียา พ้นภัย
11. 49672440111 นายพิชัยศักดิ์ เจริญศรี
12. 49672440112 นายภัทรัต อัตไพบูลย์
13. 49672440113 นายเมฆินทร์ ทินกรวงศ์
14. 49672440114 นายราม โสวัน
15. 49672440115 นายวัชรพงษ์ เวชพันธ์
16. 49672440116 นายสมพร โคตรมงคล
17. 49672440117 นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร
18. 49672440118 นายอุกฤษฏ์ สมเนตร
19. 49672440119 นางสาวกมลรัตน์ ตั้งนิพนธ์
20. 49672440120 นางคำรวม ทรัพย์ศิริ
21. 49672440121 นางสาวชนิกา หล้าโน
22. 49672440122 นางสาวฐิติพร ภูมิการีย์
23. 49672440123 นางสาวนารีนาฎ ภูนะ
24. 49672440124 นางสาวปิยนุช รักพงศ์
25. 49672440125 นางสาวปิลันธนา กิ่งวัฒนานันท์
26. 49672440126 นางสาวพัชนีพร นครแก้ว
27. 49672440127 นางสาวพัชรสุดา ธานี
28. 49672440128 นางสาวพิมพ์ใจ การัตน์
29. 49672440129 นางสาวรัตน์ชฎาพร ศรีสุระ
30. 49672440130 นางสาววรรณทกานต์ วาสนาพงศ์พันธุ์
31. 49672440131 นางสาววราลักษณ์ ไกรฤทธิ์
32. 49672440132 นางสาววิพาภร มากดี
33. 49672440133 นางวิภารัตน์ นิตย์สุภาพ
34. 49672440134 นางสาวศศิกาญจน์ อินทร์สวัสดิ์
35. 49672440135 นางสาวศศินันค์ คำจันทร์
36. 49672440136 นางศิริมา ชมาฤกษ์
37. 49672440137 นางสาวสลีลา ผกาสิทธิ์
38. 49672440138 นางสวณี อุทคำกอง
39. 49672440139 นางสาวฐชาดา โคตมงคล
40. 49672440140 นางสาวสุภารัตน์ ถิรมนตรี
41. 49672440141 นางสาวอภิญญา สมน้อย
42. 49672440142 นางสาวอัญชนา มานะบุตร
43. 49672440143 นางสาวอันน์ธิฌา พิมพ์สอน
44. 49672440144 พันตำรวจโทโสภณ นาชัยเวียง
45. 49672440145 ดาบตำรวจสำราญ เสริฐกระโทก
46. 49672440146 พันตำรวจโทวสุพล บาลี


47. 50672440101 นายเกรียงศักดิ์ เหลืองศิริวรรณ
48. 50672440102 พระไกรวิชญ์ ปญฺญาพโล
49. 50672440103 นายจักรกฤษณ์ กาญจนากาศ
50. 50672440104 สิบตำรวจเอก ธนสิทธิ์ ร่มเย็น
51. 50672440105 นายธีระชัย เสนาะวาที
52. 50672440106 นายประจักกิจ ระวี
53. 50672440107 นายพิจิตร เสียงใส
54. 50672440108 นายวิรัตน์ เชื้อกุณะ
55. 50672440109 นายวิศิษฐ์ วงศ์สายตา
56. 50672440110 นายศุภสิทธิ์ อรรคศรีวร
57. 50672440111 นายสัญญา หารวย
58. 50672440112 นายสิทธา นาแพง
59. 50672440113 นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
60. 50672440114 นางจรรยา บุญรินทร์
61. 50672440115 นางสาวฐิติรัตน์ พาราศรี
62. 50672440116 นางสาวนิภา กิติพัฒน์มนตรี
63. 50672440117 นางบุญธรรม พันธนู
64. 50672440118 นางสาวเบญจพร สายแวว
65. 50672440119 นางสาวประภาพร กิติศรีวรพันธุ์
66. 50672440120 นางสาวพรพรรณ ดวงศิลป์
67. 50672440121 นางสาวมาลินี บุญเลี้ยง
68. 50672440122 นางยุวดี แสนโสม
69. 50672440123 นางสาววาสนา ประสานสิน
70. 50672440124 นางสาวอาภาภรณ์ กล้วยไม้
71. 50672440125 นางสาวอุมาภรณ์ ทองมี
72. 50672440126 นายเจริญศักดิ์ บุบผา
73. 50672440127 นายจตุพิเชฐพล วงศ์คำ
74. 50672440128 นายธนกร อิงคนินันท์
75. 50672440129 นางจุฑามณี รุ้งแก้ว
76. 50672440130 นางสาวทิพาภรณ์ ประดู่
77. 50672440201 นายธนัฏดนัย ธนมนต์ศิริ
78. 50672440202 นายนพพร คันธจันทร์
79. 50672440203 นายบรรณทิตย์ เป้าวิชัย
80. 50672440204 นายพิสุทธิ์ เศิกศิริ
81. 50672440205 นายวันฉัตร ปิ่นทอง
82. 50672440206 นายสกุล บุญนิรันดร์
83. 50672440207 นายสุวรรณ นราศรี
84. 50672440208 นางกัญญาภัทร จิตมาตย์
85. 50672440209 นางนันทิยา ศรีพลอย
86. 50672440210 นางสาวสุขจิราภรณ์ ทิพย์อุตร
87. 50672440211 นางสาวอุษา เณรพันธ์
88. 50672440212 พระพิชิต สุภจาโร (เคมาชัย)
89. 50672440213 นายวรกฤษฎิ์ สุจริตจันทร์
90. 50872440101 นายดำรงพล พันธุ์กิติยะ
91. 50872440102 นายนิติ จันทร์จำปา
92. 50872440103 นายวุฒิชัย เวฬุวนารักษ์

93. 51672440101 นายกรกต วรรณวงศ์
94. 51672440102 นายภัทรนันท์ มูลศรี
95. 51672440103 นายจำลอง บุญแต่ง
96. 51672440104 นายจิรพงษ์ พรมปากดี
97. 51672440105 นายดำรงพล นวนชื่น
98. 51672440106 นายทนงศักดิ์ วรรณพฤกษ์
99. 51672440107 นายนะราพงษ์ เศษโถ
100. 51672440108 นายปิยะพงษ์ สีหะวงศ์
101. 51672440109 พระมหาพิชัย ศรีพลาย
102. 51672440110 นายเพิ่มพูน บุ้งทอง
103. 51672440111 นายยุวนนท์ วงษ์อินตา
104. 51672440112 นายวรวิทย์ ชาลีพรหม
105. 51672440113 นายวุฒิพงษ์ วิไลลักษณ์
106. 51672440114 นายสมบูรณ์ สายกำบัง
107. 51672440115 นายสุกฤษฎิ์ เสมานู
108. 51672440116 พระอำพล พุฒโสม
109. 51672440117 พระอุดม แสงสร
110. 51672440118 นางสาวกรรณิกา พลทม
120. 51672440119 นางสาวจุฑานนท์ คำพันธุ์
121. 51672440120 นางสาวจุฑาพร สมานพงษ์
122. 51672440121 นางสาวชินสุมน บุญชู
123. 51672440122 นางสาวปัทมาวดี บุญคำมี
124. 51672440123 นางสาวพรทิพย์ จงจรูญเกียรติ
125. 51672440124 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณีย์ ปิยวิศว์มงคล
126. 51672440125 นางสาวอ้อมจิต กุติการณ์
127. 51672440126 นางไพจิตร ใจธรรม
128. 51672440201 นายราชิต ทองวิทยาพร
129. 51672440202 นายศุภฤกษ์ คำพุฒ
130. 51672440203 นางสาวกรวรรณ โสภารัตนพร
131. 51672440204 นางสาวธัญมน เนียมหอม
132. 51672440205 นางเบญจ ทิพย์คุณ
133. 51672440206 นางปราชญา ระดาบุตร
134. 51672440207 นางสาวอมรรัตน์ จารุจิตร
135. 51672440208 นายธราธร ธรรมสุข
136. 51672440209 นายประยูร ไชยนา
137. 51672440210 นายพิมาย แสวงผล
138. 51672440211 นายดำรงพล นวนชื่น
139. 51672440212 นางสาวกันยากร บุพะกิจ
140. 51872440101 นายทรงศักดิ์ มีสิทธิ์
141. 51872440102 นายปณิธาน ชัยศิริกุล
142. 51872440103 นายมนัส น้อยชื่น

143. 52672440101 นายกัณฑ์อเนก ศุภโกศล
144. 52672440102 นายไชยา สุวะไกร
145. 52672440103 นายญาณภัทร แสงชาติ
146. 52672440104 นายธนาวริทธิ์ อธิธนาหิรัณย์
147. 52672440105 นายนิติกร ศรีจันทร์
148. 52672440106 นายพชรพล อุทธา
149. 52672440107 นายวินัย คันธจันทร์
150. 52672440108 นายสมพร คำเพราะ
151. 52672440109 นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ทองดี
152. 52672440110 นายอุดม พละศักดิ์
153. 52672440111 นางสาวคัทลียา นุ่มเฉย
154. 52672440112 นางสาวเคทลีนา ดวงแก้ว
155. 52672440113 นางสาวจิราภรณ์ ทมถา
156. 52672440114 นางสาวณัฎฐา บุระ
157. 52672440115 นางสาวนิตยา กาฬหว้า
158. 52672440116 นางนุชจริน อุชชิน
159. 52672440117 นางสาวเนตรนภา รุ่งเรือง
160. 52672440118 ร้อยตำรวจตรีหญิงมารศรี นรชาญ
161. 52672440119 นางรจนา นาท้าว
162. 52672440120 นางสาวสุพิชญา บุตรมาศ
163. 52672440121 นางสาวอภิปรัชณี เอี่ยมรัศมีกุล
164. 52672440122 นางอุมากร แสงศักดิ์สิทธารถ
165. 52672440123 นายโอภาคย์ มีแก้ว
166. 52672440124 นางสาวอวยพร แก้วกันหา
167. 52672440125 นางสาวสมเพชร กลางเฉวียง
168. 52672440126 นายประสาน พิลาศาสตร์
169. 52672440127 นายไพบูลย์ คำเสียง
170. 52672440128 นายพิทักษ์ แก้วศิลา
171. 52672440129 นายอะราม สว่างแก้ว
172. 52672440130 นายวัชรา ทองวิเศษ
173. 52672440131 นายสุทธิพงศ์ แสงปาก
174. 52672440132 พระเชี่ยวชาญ ประดับศรี
175. 52672440133 นายชัยยศ ชัฎขันธกิจ
176. 52672440134 นายปรเมศวร์ ฟองลม
177. 52672440135 นายสุรเชษฐ์ ศรไชย
178. 52672440136 นางสาวเสาวลักษณ์ วรวิเศษ
179. 52672440137 นายฤทธิชัย บำรุงวงค์
180. 52672440138 ร้อยตำรวจตรีหญิงศิริรัตน์ ภูมลี
181. 52672440139 นางรชนก ส่องแสง
182. 52672440140 นายวีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ
183. 52672440141 นางเยาวธิดา สัตย์ซื่อ
184. 52672440201 นายจักรวาล ธรรมวะรีย์
185. 52672440202 นายธนาคาร กอมณี
186. 52672440203 นายพิสรรค์ ศรีบุญเรือง
187. 52672440204 นางสาวกชพรรณ แสนสิงห์
188. 52672440205 นางสาวขวัญใจ มีลา
189. 52672440206 นางนิภาพร ทัดเทียม
190. 52672440207 นางสาวยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์
191. 52872440101 นายขันทอง หาญรบ
192. 52872440102 นายนันทยุทธ์ ละม้ายจีน
193. 52872440103 นายสุริยะ มูลสิน

194. 53672440101 นายฉัตรพัฒน์ สิทธิพันธ์
195. 53672440102 นายชาญวิทย์ ภววิจารณ์
196. 53672440103 นายณัฐวุฒิ อยู่คง
197. 53672440104 นายธนวิทย์ อุมา
198. 53672440105 นายธนากร โพธารินทร์
199. 53672440106 นายบุญยัง กันภัย
200. 53672440107 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวิโร
201. 53672440108 นายพชรพล อุทธา
202. 53672440109 นายพิพัฒน์ สุขบุญ
203. 53672440110 นายวิทูล คงทน
204. 53672440111 นายสมควร บุสุวะ
205. 53672440112 นายเสน่ห์ กาเล็ก
206. 53672440113 นายอนันต์ สมบูรณ์
207. 53672440114 นายอภิชาติ ดวงพิทักษ์พงศ์
208. 53672440115 นางสาวณิชาบูล ไชยโอชะ
209. 53672440116 นางนุชรี จันทรเกษม
210. 53672440117 นางสาววิลาสินี บุษย์จันทร์
211. 53672440118 นางสาวสมคิด นามสิงห์ษา
212. 53672440119 นางสมพร ศรีจำปา
213. 53672440120 นางสาวอรนัน หินอ่อน
214. 53672440121 นายช่วงวิทย์ อุดมธนากรกุล
215. 53672440122 นายภูวไนย สุนา
216. 53672440123 นางสาวขวัญใจ โคตรสมบัติ
217. 53672440124 นางภูฑิญาภัส เซียงหนู
218. 53672440125 นายผดุง นิธิพานิชย์
219. 53672440126 นายกิตติเชษฐ์ กาญจนะวิศิษฏ์
220. 53872440101 นายกิตติเชษฐ์ ก๋าจะนะ
221. 53872440102 นายเกียรติศักดิ์ ไชยเวช
222. 53872440103 นายวิศิษฎ์ ย่าพรหม
223. 53872440104 นางสาวนพวรรณ มีดี

224. 54672440101 นายกิตติกรณ์ เหลี่ยมโลก
225. 54672440102 สิบโทจตุรงค์ บุญเรือง
226. 54672440103 พระเจษฎา พงษ์สุระ
227. 54672440104 นายไชยภัทร ศรีพันธ์
228. 54672440105 นายณัฐพงศ์ จันทรา
229. 54672440106 นายณัฐพล ทองจันทร์
230. 54672440107 นายทองพูน แพงมา
231. 54672440108 นายนพรัตน์ ดอกเกษ
232. 54672440109 นายบัณฑิต เสมอดี
233. 54672440110 นายไพฑูรย์ กุลพันธ์
234. 54672440111 นายวลัญช์ จิตต์บรรเทิง
235. 54672440112 นายวันชนะ รับรองฤทธิ์อนันต์
236. 54672440113 นายเลิศชัย แก้วภักดี
237. 54672440114 นายศุภกร ลือนาม
238. 54672440115 นายศุภฤกษ์ อุปมา
239. 54672440116 นายสังวร ชมภูมาศ
240. 54672440117 พระสัจจา สิมาวัน
241. 54672440118 นายแสงฟ้า บุญบัวมาศ
242. 54672440119 นายเอกชัย สาระสิทธิ์
243 54672440120 นางสาวกนกอร ตรีรัตน์
243. 54672440121 นางสาวเกษศิรินทร์ กลิ่นหอม
244. 54672440122 นางทิพวรรณ ศรีภาค์
245. 54672440123 นางสาวธัญมาศ นางาม
246. 54672440124 นางธารทิพย์ ไชยช่วย
247. 54672440125 นางนงคราญ ขนทอง
248. 54672440126 สิบเอกหญิงนุสรา จันริสา
249. 54672440127 นางสาวพักตร์วิภา พสุนนท์
250. 54672440128 นางสาวพิมพ์ภัททิยา มรกตเขียว
251. 54672440129 นางสาวพิศมัย ทะนามศรี
252. 54672440130 นางมณีรัตน์ สายราช
253. 54672440131 นางสาวศิริพร รูปทอง

254. 55672440101 นายคณิศร บัวจันทร์
255. 55672440102 นายชาตรี สมคะเณย์
256. 55672440103 นายธิติพงษ์ ยืนสุข
257. 55672440104 นายธีรวุฒิ บุญเลิศ
258. 55672440105 นายประวีร์ ธีราไชยนันท์
259. 55672440106 นายภัทรพล ประสานวงศ์
260. 55672440107 นายวรัญญู เจริญศรี
261. 55672440108 นายณัฎฐกร อุตรินทร์
262. 55672440109 นายศุภศิลป์ พื้นอินทร์
263. 55672440110 นายเอกพันธ์ จินดาเนตร
264. 55672440111 นางสาวกรณิกา โอบอ้อม
265. 55672440112 นางสาวจิตโสตถิสุดา กฤษณสุวรรณ
266. 55672440113 นางนภาพร คะณะพันธ์
267. 55672440114 นางสาวนริศรา กาฬมาตย์
268. 55672440115 ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี อรรคบุตร
269. 55672440116 นางวิจิตรา กระแสกาญจน์
270. 55672440117 นางสาวสุฑาภรณ์ อมรศักดิ์
271. 55672440118 นางสาวสุภาภรณ์ คูณภาค
272. 55672440119 นางสาวอัญชลี เจริญนาม
273. 55672440120 นางนาถฤดี ยมกวาง
274. 55672440201 นางสาววาสนา ประสานสิน
275. 55672440202 นางสาวพรพรรณ ดวงศิลป์
276. 55672440203 นางสาวมาลินี บุญเลี้ยง
277. 55672440204 นายพิจิตร เสียงใส
278. 55672440205 นายธีระชัย เสนาะวาที
279. 55672440206 นางสาวฐิติรัตน์ พาราศรี
280. 55672440301 นายศุภสิทธิ์ อรรคศรีวร

281. 56672440101 นายคณานันท์ คงงาม
282. 56672440102 นายฉัตรชัย สมสุข
283. 56672440103 นายโตโต้ พมสุพา
284. 56672440104 นายปกรณ์ มั่นจิต
285. 56672440105 นายปฐมพงษ์ ขยันทำ
286. 56672440106 นายพลเดช พิชญ์ประเสริฐ
287. 56672440107 นายพิทักษ์ สุรินทร์วัฒนกุล
288. 56672440108 นางสาวจนัสธร อาษาศรี
289. 56672440109 นางสาวนิลวรรณ ทองสิน
290. 56672440110 นางสาวภัทรานุช อุทธา
291. 56672440111 นายแดงน้อย ปูสาเดช
292. 56672440112 นายภุชงค์ พรหมลาศ
293. 56672440113 นางเจนจิรา พรมผิว
294. 56672440114 นายวีรชาติ ศรีสันติแสง
295. 56672440115 นางสาวอติกานต์ กองสำลี
296. 56672440116 นางสาวจุฑาพร สมานพงษ์
297. 56672440117 นายกรกต วรรณวงศ์
298. 56672440201 นายสุกฤษฎิ์ เสมานู
299. 56672440202 นายประยูร ไชยนา
300. 56672440203 นางสาวกรวรรณ โสภารัตนพร
301. 56672440204 นายสัญญา หารวย
302. 56672440205 นายดำรงพล นวนชื่น
303. 56672440206 นางสาวปัทมาวดี บุญคำมี
304. 56872440101 นายดำรงพล พันธุ์กิติยะ

305. 57672440101 นางสาวไพลิน เสาเวียง
306. 57672440102 นางสาวสุทัตตา จำปาทอง
307. 57672440103 นายนพฤทธิ์ ดวงสุดา
308. 57672440104 นายนิธิกร บริพันธ์
309. 57672440105 นายประมอญ พิมพ์หล่อ
310. 57672440106 นายพีรพัฒน์ แสงขาว
311. 57672440107 นายสิทธิพร ไชยเนตร
312. 57672440108 นายสุรพงศ์ เบ้าทอง
313. 57672440109 นายเสริมศักดิ์ ศักดิ์วณิช
314. 57672440110 นายอิสระพงศ์ สดชื่น
315. 57672440111 นายวัชรา ทองวิเศษ
316. 57672440112 นายชัยยศ ชัฎขันธกิจ
317. 57672440113 นางนุชจริน อุชชิน
318. 57672440114 ร้อยตำรวจเอกหญิงศิริรัตน์ ภูมลี
319. 57672440115 นายนิติกร ศรีจันทร์
320. 57672440116 นางสาวณัฏฐา บุระ
321. 57672440117 นายโอภาคย์ มีแก้ว
322. 57672440201 นางนิภาพร ทัดเทียม
323. 57672440202 นางสาวยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์
324. 58752440101 นางสาวอัจฉรา ทองลือ
325. 58752440102 นายธนกฤต ผงผ่าน

326. 58752440103 นายวัลลภ สุราวุธ
327. 58752440104 นายกรกฎ สีมาขันธ์
329. 58752440105 นายกิตติพงษ์ พันธุ์ทอง
330. 58752440106 นางขวัญเรือน พันธุ์ทอง
331. 58752440107 MR. XAIYASAN LAZKHANTY
332. 58752440108 นางสาวพรพรรณ ดวงศิลป์
333. 58752440109 นายวัชรมงคล ก้อนศิลป์
334. 58752440110 นายดำรงพล พันธุ์กิติยะ
335. 58752440111 นายอานันท์ ทินนิกร
336. 58752440112 นางบัวละพัน สุพันทอง
337. 58752440113 นางสาวสอนทิดา เมกจอน
338. 58752440114 นายพงศ์พชกร อุทธา
339. 58752440115 นายฉัตรพัฒน์ สิทธิพันธ์
340. 58752440116 นางสาวอรนัน หินอ่อน
341. 58752440201 นางสาวสมคิด นามสิงห์ษา

342. 59752440101 นายศุภฤกษ์ อุปมา
343. 59752440102 นายไพฑูรย์ กุลพันธ์
344. 59752440103 นางทิพวรรณ ศรีภาค์
345. 59752440104 นางนุชรี จันทรเกษม

346. 60752440101 นางสมพร ศรีจำปา
347. 60752440102 นายแสงฟ้า บุญบัวมาศ
348. 60752440103 นางสาวพักตร์วิภา พสุนนท์
349. 60752440104 สิบเอกหญิงนุสรา จันริสา
350. 60752440105 นายธิติพงษ์ ยืนสุข
351. 60752440106 นายวรัญญู เจริญศรี

352. 61952440101 นางสาวพวงทิพย์ นามวิชา
353. 61952440102 นางสาววิชรินี หลวงเทพ
354. 61952440103 นางสาวอติกานต์ กองสำลี
355. 61952440104 นายขวัญ ยอดวงษ์ทอง
356. 61952440105 ว่าที่ร้อยตรีธีระวุฒิ สุวรรณทา
357. 61952440106 นายศตพุทธิ์ แสนทวีสุข
358. 61952440107 นายหัสพงศ์ วัณฏ์สุรกานต์
359. 61952440108 นางเจนจิรา พรมผิว

360. 62852440101 นายวรชัย จิรัฐชยุต
361. 62952440101 นางสาวณัฏฐาพร แก้วสาธร
362. 62952440102 MR. KHAMBAY SOUVANNAXAP
363. 62952440103 PHRA BOUNKONG PHOTHILATH
364. 62952440104 PHRA VILAPHONG MANKHONG
365. 62952440201 นายเทวพงษ์ ภาเรือง
366. 62952440202 นายรัฐพงษ์ พรหมพันธุ์ห้าว

367. 63952440101 นางสาวพัณณิดา บุญสนอง
368. 63952440102 นางสาวรสสุคนธ์ พลบุบผา
369. 63952440103 นางสาวสุวรินทร์ บุญเอนก
370. 63952440104 ว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤต คุ้มผล
371. 63952440105 MR. SAIYASAN RAZKHANTY
372. 63952440201 นางสาวภัทราวรรณ อุทธสิงห์
373. 63952440202 นางสาวอัจฉริยา นุราฤทธิ์
374. 63952440203 นายกฤษณุ ครุ่นส้าว

375. 64952440101 นางสาวจริยา พุ่มแจ่ม
376. 64952440102 นางสาวนิฤมล กะตะศิลา
377. 64952440103 นางสาวเบญจรัตน์ บุญล้น
378. 64952440104 นางสาวยุภาพร คชพรม
379. 64952440105 นายจิระวัฒน์ พวงแก้ว
380. 64952440106 นายดนัย ผลกอง
381. 64952440107 นายธีรภัทร สังข์สกุล
382. 64952440108 นายปอทศพล บุญครอง
383. 64952440109 นายวัชรวิชย์ นันจันที
384. 64952440110 นายสมควร บุสุวะ
385. 64952440111 นายเสริมศักดิ์ ศักดิ์วณิช
386. 64952440112 นายศุภสิทธิ์ คงทน

387. 65952440101 นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย 

388. 65952440102 นายอภิชาติ โสตศิริ

 

388. 66952440101 นายณัฏฐ์พัชร์ พันธ์มุก
389. 66952440102 นายธันย์ธนัช มุงคุณดา
390. 66952440103 ว่าที่ร้อยตรีธีระวุฒิ สุวรรณทา
391. 66952440104 นายภูรินทร์ จำศรี
392. 66952440105 นายลำพูล พุทธาสมศรี
393. 66952440106 นางสาวดวงจันทร์ บรรลือ
394. 66952440107 นางสาวรุ่งตะวัน ศิลารักษ์
395. 66952440108 นางสาววิชรินี หลวงเทพ
396. 66952440109 นางสาวสุณิสา บุญประดิษฐ์

 

397. 66952440201 นายณัฐพงศ์ ขันทอง

398. 66952440202 นายถิรวัฒน์ กัลปดี

399. 66952440203 นายเศรษฐพงศ์ ผาละพรม